ЗАПОВЕД № РД – 10 - 1546 Плевен, 13.10.2014г.

462

З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 1546
Плевен, 13.10.2014г.

за класиране на участниците в открит конкурс

за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии»

за обект №21/2014, имот с кадастрален номер 061008, землище с.Тодорово,

отдел  277, подотдел „г” съгласно ЛУП от 2005г., и определяне на изпълнител

 

            На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и отразени резултати в утвърден на 13.10.2014г. Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-10-1389/23.09.2014г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет “Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии” /открит със Заповед № РД – 10 – 1312/ 09.09.2014г./

 

О Б Я В Я В А М:

            1.Класирани участници:

 

Първо място – "Оникс Еко Инвест”ООД, ЕИК 200929195, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.”Лозенка”№5, вх.Г, ет.4, ап.6, представлявано от Христо Кръстев Цветков – управител, с обща стойност за обекта 1470,00 лв. /хиляда четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС и единична цена за добив на 1 пл.куб.м – 15,00 лв. /петнадесет лева/ без ДДС.

 

Второ място – няма класиран участник.


2.Определям за спечелил участник: „Оникс Еко Инвест”ООД.

            3.На основание чл.35, ал.1, във връзка с чл.35, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти да се сключи писмен договор със спечелилия участник в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед след представяне на:

 

1/удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено до един месец преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

2/документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 73,50 лв. /седемдесет и три лева и петдесет стотинки/;

3/свидетелства за съдимост на управителите, издадени до шест месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или заверени от кандидата копия и представяне на оригиналите за сравнение;

4/списък на наетите за работа в обекта лица /инструктирани от Изпълнителя относно правилата за безопасен труд/, с подпис на управителя и печат.

 

            4.Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.

 

            5.Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

6.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Дамянка Владимирова – Зам.кмет на Община Плевен.