З А П О В Е Д № РД 10-1584 Плевен, 10.10.2013г.

1905

З А П О В Е Д
 
№ РД 10 - 1584
Плевен, 10.10.2013г.
 

за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 061008, землище с.Тодорово, отдел 277-г съгласно ЛУП от 2005г., и определяне на изпълнител

 

            На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и отразени резултати в утвърден Протокол от 10.10.2013г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-1577/09.10.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет “Добив на дървесина от Общински горски територии” /открит със Заповед № РД 10-1406/18.09.2013г./

О Б Я В Я В А М:

            1.Класирани участници:

 

            Първо място – “Оникс Еко Инвест”ООД, ЕИК 200929195, представлявано от Христо Кръстев Цветков - управител, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.„Лозенка”№5, вх.Г, ет.4, ап.6, с единична цена за добив 15 /петнадесет/ лв./1пл.м3 без ДДС и обща стойност за обекта – 2535,00 лв. /две хиляди петстотин тридесет и пет лева/ без ДДС.                                

Второ място –  няма класиран участник.

            2.Определям за спечелил участник: „Оникс Еко Инвест”ООД.

            3.На основание чл.35, ал.1, във връзка с чл.35, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти да се сключи писмен договор със спечелилия участник в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед след представяне на:

1/удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено до три месеца преди датата на сключване на договора – оригинал или нотариално заверено копие или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

2/ документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 126,75 лв. /сто двадесет и шест лева, седемдесет и пет стотинки/;

3/свидетелство за съдимост на физическото лице или членовете на управителните органи на търговеца, издадено до шест месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

4/списък на лицата, наети за работа в обекта, с подпис на управителя и печат на фирмата.

            4.Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.

            5.Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок по реда на АПК.

6.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Алексей Зелов – Зам.кмет на Община Плевен.