З А П О В Е Д № РД - 10 - 1148 Плевен, 06.08.2014г.

1756

З А П О В Е Д
№ РД - 10 - 1148
Плевен, 06.08.2014г.


за класиране на участниците в открит конкурс

за  Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии

за обект №16/2014, землище с.Буковлък,

имот с кадастрален номер 406003, отдел  307, подотдел „у1” съгласно ЛУП от 2005г., и имот с кадастрален номер 557004, отдел  307, подотдел „ф1” съгласно ЛУП от 2005г., и определяне на изпълнител

 

            На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и отразени резултати в утвърден на 06.08.2014г. Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-10-1134/04.08.2014г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии” /открит със Заповед № РД – 10 – 1050/ 18.07.2014г./

 

О Б Я В Я В А М:

 

            1.Класирани участници:

 

Първо мястоФирмата-72”ЕООД, ЕИК 201778198, със седалище и адрес на управление: гр.Искър, област Плевен, ул.Любен Каравелов”№8, представлявано от Иван Ангелов Брезашки – управител, с обща стойност за обекта 22500,00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ без ДДС и единична цена за добив на 1 пл.куб.м – 15,00 лв. /петнадесет лева/ без ДДС.

Второ място – няма класиран участник.

2.Определям за спечелил участник: „Фирмата-72”ЕООД.

 
            3.На основание чл.35, ал.1, във връзка с чл.35, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти да се сключи писмен договор със спечелилия участник в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед след представяне на:

1/удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено до един месец преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

2/документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1125,00 лв. /хиляда сто двадесет и пет лева/;

3/свидетелство за съдимост на управителя, издадено до шест месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

4/списък на наетите за работа в обекта лица /инструктирани от Изпълнителя относно правилата за безопасен труд/, с подпис на управителя и печат.

 
            4.Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.


            5.Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок по реда на АПК.

 
6.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Дамянка Владимирова – Зам. кмет на Община Плевен.