Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94В-4429-3/27.11.2014г.

2078

ДО   ВЪЛО НЕНОВ ИВАНОВ          

УЛ. “ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ” №3А, АП.1

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА И

РОСЕН ТОДОРОВ ИЛИЕВ  

Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ. 89, ВХ. А, АП.20

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   АНЖЕЛО СЕМОВ СЕМОВ

Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ.1, ВХ. Г, АП.7

ГР.ПЛЕВЕН

ДО    ВЪРБЕН АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ

Лично и като пълномощник на

ЕМАНУИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ    

УЛ. “ДЕВНЯ” №11А, ВХ. А, АП.78

ГР.ВАРНА

ДО    ГАЛИНА МИЛАДИНОВА АЛИ

Чрез пълномощник

СУАР АЛАДИН АЛИ

УЛ. “МИР” №10, ВХ. Б, АП. 5

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   РОСИЦА СЕРАФИМОВА ГЕОРГИЕВА

Чрез пълномощник

ГИНКА СЕРАФИМОВА ВАСИЛЕВА

УЛ. “ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ” №11, ВХ. А, АП.22

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ИВАЙЛО ДОЧЕВ ПЕТКОВ

УЛ. “ЯНКО САКЪЗОВ” №5

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

ДО  ПЪШО ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ  

УЛ. “ВЕСЛЕЦ” №4, ВХ. А, АП.9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ДИЯНКА АНГЕЛОВА ТРУН

Ж.К. “МАРА ДЕНЧЕВА” БЛ. 23, ВХ. А, АП.30

ГР.ПЛЕВЕН

ДО  НЕДКО РУМЕНОВ НОЕВ

Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ.90, ВХ. В, АП.20

ГР.ПЛЕВЕН

ДО    РУМЕН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНЧЕВ И

ПАВЛИНКА ХРИСТОВА МЛАДЕНЧЕВА

Чрез пълномощник

ГЕОРГИ РУМЕНОВ МЛАДЕНЧЕВ

Ж.К. “ДРУЖБА” БЛ. 135, ВХ. Д, АП.9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО    ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ВАЧКОВ,

ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ВАЧКОВ И

ВЕЛИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАЧКОВА

Чрез пълномощник

МАЛИНКА ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛЕВА-ВАЧКОВА

УЛ. “ДАНАИЛ ПОПОВ”№2, ВХ.В, АП.9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО    МИРОСЛАВ БОРИСОВ НИКОЛОВ  

Ж.К. “ДРУЖБА”БЛ. 216, ВХ. Д,  АП.9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

Чрез пълномощник

ВЕСЕЛИН БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

УЛ. “ВАСИЛ ГАНЧЕВ” №9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ВАЛЯ НАНЕВА ГЪРБАЧЕВА

Лично и като пълномощник на

МАРИЙКА ПЕТКОВА ИВАНОВА

УЛ. “ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ” №3А, АП.1

ГР.ПЛЕВЕН

ДО  НАДЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА

Чрез пълномощник

БОРИС ДИМИТРОВ ИВАНОВ

УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” №52

С.ШИЯКОВО, ОБЩ. ГУЛЯНЦИ

ДО  РОСИЦА АНГЕЛОВА ЦАЧЕВА

Чрез пълномощник

ПЕТЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

УЛ. “СКЪТ” №1

ГР.МИЗИЯ, ОБЛ. ВРАЦА

ДО   ВИОЛЕТА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ.83, ВХ. А, АП.2

ГР.ПЛЕВЕН

ДО  ГЮНАЙ МУСТАФОВА АЛИЕВА

УЛ. “ГЕН. КРИДИНЕР” №37

ГР.НИКОПОЛ, ОБЛ. ПЛЕВЕН

ДО   КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

УЛ. “ЛОЗЕНКА” №3, ВХ. А, АП. 2

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   МАРИЯНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

УЛ. “ГРЕНАДЕРСКА” №30, ВХ. Б, АП. 38

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГАНЕВ

УЛ. “ГЕОРГИ КОЧЕВ” №61, АП. 9

ГР.ПЛЕВЕН

ДО  ИРИНА КИРИЛОВА ЦАЧЕВА

Ж.К. “СТОРГОЗИЯ” БЛ. 37, ВХ. А, АП. 7

ГР.ПЛЕВЕН

ДО  ДЕТЕЛИН БОГДАНОВ ИВАНОВ

УЛ. “ГРЕНАДЕРСКА” №38, ВХ. Б, АП.16

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   РАДОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

УЛ. “ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ” № 3

ГР.ПЛЕВЕН

ДО   ИВЕЛИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

УЛ. “ОСМИ МАРТ” №8

С.ОБНОВА                            

 

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94В-4429-3/27.11.2014г.  от Въло Ненов Иванов; Емилия Василева Илиева и Росен Тодоров Илиев; Анжело Семов Семов; Върбен Ангелов Велев; Галина Миладинова Али; Росица Серафимова Георгиева; Ивайло Дочев Петков; Пъшо Димитров Парашкевов; Диянка Ангелова Трун и Емануил Венциславов Манолов; Недко Руменов Ноев; Румен Георгиев Младенчев и Павлинка Христова Младенчева; Ивайло Пламенов Вачков; Веселин Пламенов Вачков и Велислава Пламенова Вачкова; Мирослав Борисов Николов и Лидия Костадинова Илиева; Марийка Петкова Иванова и Валя Нанева Гърбачева, Ивелин Димитров Кръстев, Надя Борисова Димитрова, Росица Ангелова

 

 

Цачева, Виолета Петрова Михайлова, Гюнай Мустафова Алиева, Катя Иванова Стоянова, Ирина Кирилова Цачева, Детелин Богданов Иванов, Мирослав Борисов Николов, Марияна Стоянова Маринова и Константин Иванов Ганев, Радослав Веселинов Тодоров като  възложители (собственици) Ви уведомявам, че е издадена заповед № РД-12-820/02.12.2014г. по чл.154, ал.5 от ЗУТза допълване на Разрешение за строеж №176/27.03.2007г., издадено от Главния архитект на Община Плевен на горепосочените имена за обект:

 

„Жилищна сграда с подземни гаражи, ателиета и офиси” с подобекти: 

1. „Сграда І” и 2. „Сграда ІІ” находящ се в УПИ ХХІ-3556, 3557, кв.366б по плана на гр.Плевен, което е в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т. 6  във връзка с чл.152, ал.2 от ЗУТ  и включва следната етапност:

І-ви етап: „Сграда ІІ”

ІІ-ви етап: „Сграда І”

 

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.