Уведомление за ТБО 2024 г.

242

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация  относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година и Размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 година.

            Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване  на Община Плевен, пл. Възраждане, № 4 или на следния  e-mail  адрес: