Уведомление вх.№ТСУиС-94Я-16-1/23.06.2014г.

840

ДО

Яна  Атанасова  Петкова

Иван  Христов  Петков

ул.”Лозенка”№3,вх.А,ап.12

гр.Плевен

ДО

Въла  Великова  Атанасова

ул.”Д-р Г.М.Димитров”№2а

 гр.Плевен

ДО

Христо Петков Христова

Параскева  Ненкова  Христова

ул.”Д-р Г.М.Димитров”№2а

гр.Плевен

ДО

Панайот Христов Петков

ул.”Неофит Рилски”№48,вх.Д,ап.1

гр.Плевен

ДО

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

пл.”Възраждане”№2

гр.Плевен

ДО

Наследници Васил  Тотков Пенев

ул.Найден Геров”№4

гр.Плевен

 

           Във  връзка  с  постъпило  в  Община Плевен  заявление   с   вх.№ТСУиС-94Я-16-1/23.06.2014г. от  Яна   Атанасова   Петкова и  Иван  Христов  Петков -ул.”Лозенка”№3, вх.А, ап.12,    Ви  съобщавам ,  че  е  издадена   скица  с  виза       от  Главен  архитект  на  Община  Плевен  за проектиране „ Ремонт  покрив и преустройство на таван по чл.50, г.1б, на основание  чл.51 от  ЗУТ”  в    УПИ  V                                            „За спортен терен”, кв.530, ПИ с идентификатор 56722.656.200 , гр.Плевен, ул.

”Д-р Г.М.Димитров”№2/2а.        

 

арх. Светослав Митев:

временно изпълняващ длъжността главен архитект

съгласно заповед №74/18.08.2014г на Кмета на Община Плевен.