УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Ц-3629-1/25.06.2019год.

114

ДО

Г.Ц.ГЕТЕВА

УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

Д.М. ИВАНОВ

УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

Р. К. ИВАНОВА

 УЛ.„ЦАРСИМЕОН”№19  

 ДО

В.М. БЕНЕВ

УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

 А. П. ИВАНОВ

УЛ.”ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

Н. Г. ПЕТРОВА

УЛ.”ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

К.И. ГАНЕВ

УЛ.”ЦАР СИМЕОН”№19

ДО

М.Д. ПУКАЛСКИ

УЛ.”ЦАР СИМЕОН”№19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94Ц-3629-1/31.05.2019г. до Община Плевен за издаване на виза за „Проектиране на преустройство на таван № 4 и приобщаване към офис №5”, УПИ Х, кв.378, гр. Плевен, Ви съобщавам, че е издадена виза за „Проектиране на преустройство на таван №4 и приобщаване към офис №5”, с идентификатор 56722.660.753, УПИ Х,кв.378, гр.Плевен” с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Симеон ” № 19.

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен