УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД

215

С Уведомление №ОУС Ж-26-5406-1/27.01.2017г. на Кмета на Община Плевен отправено към Димитър Валентинов Йонов, представляващ „Йонов БГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление  гр.Плевен, ул.”Захари Стоянов”№11А е даден срок за доброволно освобождаване на общински имот – терен, находящ се в гр.Плевен, ул.”Васил Левски”№6

 и със същото е предупреден, че при липса на доброволно освобождаване се  открива производство за издаване на заповед по чл.65 от Закона за общинската собственост за принудителното му освобождаване. В дадения  5 (пет) дневен срок за доброволно освобождаване имотът, описан по-горе, не е освободен и продължава да се ползва от „Йонов БГ”ЕООД без правно основание.

         В дадения в Уведомлението 5(пет) дневен срок, адресатът не е внесъл възражения.

При така изяснените правни и фактически обстоятелства и на основание чл.65 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

НАРЕЖДАМ :

 

     1. „Йонов БГ”ЕООД представлявано от Димитър Валентинов Йонов да ОСВОБОДИ ДОБРОВОЛНО заеманият без правно основание общински имот -  терен находящ се в гр.Плевен, ул.”Васил Левски”№6,  като демонтира преместваемите съоръжения – хладилни витрини  в 5(пет) дневен срок от датата на получаване на настоящата заповед.

     2. За деня на доброволното освобождаване на общинския терен „Йонов БГ”ЕООД, представлявано от Димитър Валентинов Йонов, следва да уведоми ОП”Жилфонд” Плевен с оглед на приемо-предаването на имота и изготвяне и подписване на протокол в тази връзка.

     3. При липса на доброволно изпълнение на   28.03.2017г. от 10.00 часа,  комисия в състав :

         Председател : Асен Илиев – гл. специалист в отдел “УС” при Община Плевен;

         Членове :       Ивалина Хинова  – агент недвижими  имоти в ОП”Жилфонд”;

                               Представител на звено „Инспекторат” при Община Плевен;

         Резервни членове: Виолета Филипова – главен експерт в отдел ”Управление на собствеността” при Община Плевен;

                                     Ваня Борисова - агент недвижими имоти в ОП”Жилфонд”Плевен;                                  

ще се събере със задача : да освободи по административен път описания в т.1 общински имот, представляващ терен с преместваеми съоръжения – хладилни витрини, находящ се в гр.Плевен, ул.”Васил Левски”№6.

  При неосигуряване на доброволен достъп до имота, същият да се осигури принудително, което да се отрази в протокол. За намерените в имота вещи да се състави подробен протокол и същите да се оставят на съхранение в склад на ОП”Жилфонд”Плевен, като лицето се уведоми, че Община Плевен не носи отговорност за правилното им съхранение. В протокола да се отразят извършените действия, състоянието на имота и извършените разходи с оглед снабдяването на Община Плевен с изпълнителен лист.

          Протоколът се подписва от членовете на комисията и от „Йонов БГ”ЕООД представлявано от  Димитър Валентинов Йонов. При отказ на г-н Йонов да подпише протокола това да се удостовери.

         4. Съгласно чл.65, ал.3  от Закон за общинската собственост, Директорът на ОД на МВР град Плевен да осигури съдействие на органите на Националната полиция за изпълнение на заповедта.

          Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на  ОП”Жилфонд”Плевен.

          Настоящата заповед да се връчи на „Йонов БГ”ЕООД, представлявано от Димитър Валентинов Йонов,   Директора на ОП”Жилфонд” Плевен и Директора на ОД на МВР-Плевен, а копия от нея на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14(четиринадесет)дневен срок от съобщаването й по реда на АПК, като съгласно чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост обжалването не спира изпълнението на същата.

                                                                                      

Файлове:

1.doc 1.doc

22.doc 22.doc