ТСУиС-92-8988-1/14.02.2017г.

205

 

                                                                О Б Я В Л Е Н И Е

                                            №  ТСУиС -92- 8988-1/ 14.02.2017г. гр.Плевен

             Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-33/13.02.201. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:

             Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти УПИ ІV-4913а,V-4915,4916, VІІ-4918, VІІІ-4919 и ІХ-4920, кв.149 и Работен устройствен план за УПИ 660.958, кв.149 по плана на гр.Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

             На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Светослав Митев: /п/

Гл. архитект на Община Плевен

.