СПИСЪК На свободни общински имоти със спортно предназначение за отдаване под наем през 2013г.

2165

СПИСЪК
 
На свободни общински имоти  със спортно предназначение за отдаване
под наем през 2013г.

Община Плевен обявява като свободен част от общински спортен имонт-спортна зала „Спартак”, находящта се в гр.Плевен,ул.”Кала Тепе”№3,представляващ помещение №30 на ет.1 (старо крило), с площ 53,40кв.м, актуван с АОС №38134/02.11.2012г.

       1. Отдаването под наем общински имот със спортно предназначение се извършва съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и Спорта и Правилника за прилагането му .

      2. Спортният имот частна общинска собсвеност ще се отдава под наем по цени определени от от лицензиран оценител и одобрени от Общински съвет с Решение №404 от 14.12.2012г. на Общински съвет Плевен.

      3.  Право да кандидатстват за отдаване под наем спортния имот частна Общинска собственост, имат само спортните организации по чл.10, ал.2 от Закона физическото възпитание и спортни клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

       4. Списъкът се поставя на видимо място в сградата на общинска Администрация,на спортния обект и се побликува на интернет страницата на Община Плевен.Заинтересованите лица и организации могат да подават в едномесечен срок от обявяване на спсъка,съгласно разпоредбите на чл.76, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и и спорта,следния набор документи:

     - Мотивирано искане за ползване горепосочения спортен обект от Обявения списък

   - Спортна лицензация от съответната спортна организация.

   - Актуално за съдебна регистрация.

   - Финансиво обезпечена инвестиционна програма.

   - Декларация почл. 73, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона За физическото възпитание и спорта /бланките се получават от стаята на №1 на

ОП”Жилфонд”Плевен,ул.”Васил Левски”№174,ет.6/.

  - Декларация за липса на задължения кум Община Плевен,общински

Предприятия и търговски дружества,чиито едноличен собственик капитала е Община Плевен.

 - Удостоверение за липса на задължения кум отдел „Местни данъци и такси”

При Община Плевен.

 - Уфостоверение за липса на задължения към ОП’’Жилфонд”Плевен.

 - Спортен календар на спортния клуб за организиране и участие в спортни мероприятия през 2013г.

  - График за заетост на залата по дни и часове.

    5. Докумненти се подават в запечатан плик в деловодството на ОП’’Жилфонд”Плевен,ул.”Васил Левски”№174, ет.6 в едномесечен срок от

обявяването  на настоящия списък.

       В тридневен срок от отваряне на пликовете с подадени документи комисията,  назначена със Заповед от Кмета на Общината,  уведомява участниците за липсващите документии дава срока за представяне на същите.

     Справки по подаване на документацията за кандидатстване за отдаване

под наемна спортен имот ще се получават на тел.800 127 и 800 156.