Съобщения за обществеността - проект за санитарно-охранителна зона село Коиловци

87

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. - ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) е осигурен обществен достъп до проект за санитарно-охранителна зона на дренажно съоръжение „Палаза“, с. Коиловци, община Плевен, област Плевен, с възложител: „ВиК” - Плевен.

В едномесечен срок, считано от 24.03.2020г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища и възражения в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4, Община Плевен.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-24-01-6/20.03.2020г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 11:0 часа в стая № 16.