Съобщението за провеждане заседание на Временната общинска преброителна комисия

16

Заседание на Временната общинска преброителна комисия, назначена със Заповед № РД-05-578/09.06.2020 г. на Председателя на НСИ, ще се проведе на 24.11.2020г. (вторник) от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:       

1.  Разглеждане на постъпилите заявления и изготвяне на списък на кандидатите за преброители, контрольори и придружители в Община Плевен, одобрени от Временната общинска преброителна комисия. Изготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол за приемане от Началника на ОСИ – Плевен, ТСБ – Северозапад приетите и регистрирани в Общинска администрация – Плевен заявления за преброители, контрольори и придружители за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., заедно с приложените документи към тях.

2. Обсъждане на дейностите по обучението на преброителите и контрольорите, подсигуряване на помещения за окомплектоване и раздаване на преброителните материали.

3. Текущи въпроси,  свързани с организацията на преброяването.