Съобщение

626

На основание чл.46, ал.1 от Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид иозон в атмосферния въздух (Обн. ДВ бр.58 от 30.07.2010 г.), Община Плевен осигуряваобществен достъп до предварителен вариант на „Програма за намаляване на ниватана замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух(КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици сразмер до 10 μm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с Планза действие за периода 2016-2020 г.”Заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдатвзети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Програмата.Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,пл. „Възраждане” № 4.

Файлове:

programa2015.rar programa2015.rar