СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ-92-4927-2/11.10.2021 г.

313

ДО

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ

56722.664.4.3.10; 56722.664.4.4;

56722.664.4.4.1; 56722.664.4.4.2;

56722.664.4.4.3; 56722.664.4.4.5

         Уважаеми  господа,

         Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ –92 -4927 -2/20.09.2021г. от     Църковно настоятелство, представлявано от Венци Христов   е  издадена виза за проектиране   на  Гл. архитект на Община Плевен  за  „Ремонт на фасада на църква „Света Троица” – сграда недвижима културна ценност”  в ПИ с идентификатор 56722.664.4, УПИ І, кв.189  по плана на гр. Плевен, ул. „Сан Стефано”№7.

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:

Главен архитект-Община Плевен

Файлове:

Скица с виза.jpg Скица с виза.jpg