Съобщение за припознаване до Г-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА

1719

ДО
Г-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА
УЛ. ОХРИД № 13
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛ. ПЛЕВЕН


            Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл. “Сан Стефано”, № 1/ във връзка с Вашето припознаване  от Рачо Стефанов Илиев от гр. Червен бряг.

          Неявяването Ви ще се счита за съгласие и припознаването ще се впише в акта за раждане.