СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА ЗА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ №ТСУ-94И-9016-1/26.11.2021г.

43

ДО

Ив. Т. Цанев

Управител на етажна собственост                                                   

ул. „Янко Сакъзов” №22, бл.2                                           

гр. Плевен

Т. Цв. Цанев                                                  

ул. „Трети март” №3                                           

гр. Тръстеник

Р. Цв. Сахатчиева                                                  

ул. „Иван Вазов” №59, вх.Б,                                             

гр. Плевен

М. Хр. Милкова                                                   

.ул. „Янко Сакъзов” №22                                                                                                    

гр. Плевен

Т. М. Стефанова                                                   

ул. „Янко Сакъзов” №22                                                         

гр. Плевен

Б. Л. Тотева                                                  

ул. „Янко Сакъзов” №22                                                                                                      

гр. Плевен

 Л. В. Тотев                                                  

ул. „Янко Сакъзов” №22                                                                                                     

гр. Плевен

В. В. Тотев                                                  

ул. „Янко Сакъзов” №22                                                                                                     

гр. Плевен

Д. Л. Мачева                                                    

ул. „Десети декември” №132А                                           

гр. Плевен

Р. Л. Мачев                                                   

ул. „Десети декември” №132А                                           

гр. Плевен

Д. Д. Петрова                                                   

ул. „Киев” №26, ет.6, ап.9                                           

гр. Пловдив

Л. К. Кинева                                                   

бул. „Христо Ботев” №34

гр. София

По повод заявление №ТСУ-94И-9016-1/16.11.2021г. във връзка с Протокол №10/27.10.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот назначена със Заповед №РД-10-112/05.02.2021г. на Кмета на Община Плевен, Ви уведомяваме, че е изготвена оценка за право на прокарване през ПИ с идентификатор 56722.662.90 в размер на 284,88лв. за обект: „Външно кабелно ел. захранване НН на жилищна сграда” с адрес гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” №22, бл.2, кв. 387, УПИ VІІІ-5750, ПИ с идентификатор 56722.662.90.

Протоколът за оценка по чл. 210 от ЗУТ, подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението съгласно чл. 215 от ЗУТ.

            

Арх. Невяна Иванчева

Заместник Кмет „Териториално развитие“