Съобщение за искане за ОВОС

223

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Предприятие за оползотворяване на технологичен отпадък от процеси на рециклиране на акумулаторни батерии” в ПИ № 56722.652.738 по КККР на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен с възложител: „Монбат Рисайклинг” ЕАД.

            В 14 дневен срок, считано от 01.10.2019г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-1366/30.09.2019г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 11:00  часа в стая № 16.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.