СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.70 ГР.ПЛЕВЕН - № ТСУ-94К-1743-1/28.05.2024 Г.

145

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94К-1743-1/12.02.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед №РД-12-223/14.05.2024 г. на Калоян Георгиев Георгиев да изработи    КПИИ в следния обхват:

 1.Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхвата на  УПИ VII в кв.70 по плана  на гр. Плевен.

2.Технически инвестиционен проект за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в обхвата на УПИ VII в кв.70 по плана  на гр.Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“