СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.43 С.ЯСЕН - № ТСУ-94В-6767-3/28.05.2024 Г.

130

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94В-6767-3/05.04.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-218/14.05.2024 г. на Ваня Стоянова Станчева да изработи    КПИИ в следния обхват:

 1.Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ ХV в кв. 43 по плана  на с. Ясен.

2.Технически инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда“   в обхвата на  УПИ ХV в кв.43 по плана  на с.Ясен.Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“