СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.14 С.ТУЧЕНИЦА - № ТСУ-94С-8096-1/28.05.2024 Г.

134

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-94С-8096-1/17.04.2024г, имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-221/14.05.2024 г. на Сомад Мохамед Дауд да изработи    КПИИ в следния обхват:

 1.Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ I, IХ и X в кв. 14 по плана  на с. Тученица.

2.Технически инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда“   в обхвата на  УПИ  I, IХ и X в кв.14 по плана  на с.Тученица.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“