СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 604 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1642-2/24.03.2023 Г.

253

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-26-1642-2/20.03.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед №РД-12-143/21.03.2023 г. на Заместник Кмета на „Васима“ ЕООД да възложи изработване  на  КПИИ в следния обхват:

1.Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ LXVI, кв. 604 по плана  на гр. Плевен.

2.Технически инвестиционен проект за строеж: „Складова сграда“   в обхвата на   УПИ LXVI, кв.604 по плана  на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ