СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ. 40 С. БОХОТ - ТСУ-26-5770-1/12.02.2021 Г.

42

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-5770-1/08.01.2021г, имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед №РД-12-13/15.01.2021г на Заместник Кмета на  „РЗ Агро 90“ ЕООД, представлявано от Емил Петков да възложи изработване на Изменение на действащия Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

 Изменение на действащия Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти IX, X и XI, кв. 40 по плана на с. Бохот.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Началник отдел ТСУ и КН