СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.8 С.ТУЧЕНИЦА- № ТСУ-94Н-4701-1/22.02.2024 Г.

132

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-94Н-4701-1/30.01.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-89/16.02.2024 г. на Невена Петкова Козарова да изработи Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ  II, I и XХ  в кв. 8 по плана на с. Тученица.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Директор Дирекция УТ