СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.701Б ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-70-1865-4/28.05.2024 Г.

132

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-70-1865-4/12.12.2023 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-222/14.05.2024 г. на  ЕТ „Пламен Петров-96“ да изработи Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

 Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  за УПИ II и част от тротоарно пространство на улица по ок1650-ок1642а в кв.701б по плана на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“