СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.620 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ--26-7393-1/28.05.2024 Г.

158

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и заявление вх. № ТСУ-26-7393-1/19.04.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-224/16.05.2024 г. на „Ен Ес Ви Електро“ ЕООД да изработи Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

 Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  за УПИ XIII  в кв. 620 по плана на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“