СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.25А ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ--08-17-112/28.05.2024 Г.

151

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ,във връзка с чл.80, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и заявление вх. № ТСУ-08-17-112/22.05.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед № РД-12-240/23.05.2024 г. на „Нармаг“ ООД и Община Плевен да изработят Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

 Изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  за УПИ XLVII и част от тротоарно пространство на улица по ок178-ок180а в кв. 25а по плана на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх.Росица Томова

Началник отдел „ТО“