СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 428 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-1671-12/15.02.21 г.

50

До

всички заинтересовани лица

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, при условията на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и Решение №818/28.12.2017 г. на Общински съвет Плевен, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-1671-12/04.12.2020 г. от „Елком-ВМВ“ ООД, представлявано от Юлий Александров Великов   имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Плевен разрешава със Заповед №РД-12-49/12.02.2021 г. на Заместник Кмета на Община Плевен да възложи изработване на Изменение на действащия Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в следния обхват:

 Изменение на действащия Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VI-666.1090 и VII, поземлени имоти 666.1090, 666.4 и 666.5 и част от поземлени имоти 665.118, 666.9 и 666.32 и 666.23 в кв.428 по плана на гр. Плевен.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

 

арх. Явор Йорданов:

Началник отдел ТСУ и КН