СЪОБЩЕНИЕ вх.№ТСУ-94Р-1481-1/01.11.2021г.

57

СЪОБЩЕНИЕ

вх.№ТСУ-94Р-1481-1/01.11.2021г.

 

ДО

Р. Л. АНГЕЛОВА

УЛ.”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” №29

ГР.ПЛЕВЕН

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО АНГЕЛОВА,

 

Във връзка със заявление вх.№ТСУ-94Р-1481-1/29.10.2021г. до Община Плевен за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

 

Преустройство на кафе-аператив в РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРИЦИ ЗА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, пета категория

код 690 съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

в имот  ПИ с идентификатор 56722.708.169, м.”Акчара”, гр.Плевен,          

с административен адрес: гр.Плевен, м.”Акчара”

 

и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във вр. чл.214 от ЗУТ Ви уведомявам, че  е  издадено  Удостоверение за въвеждане в експлоатация №116/01.11.2021г. за горецитирания строеж.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен