СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94М-6741-1/01.08.2020г.

60

СЪОБЩЕНИЕ

ТСУ-94М-6741-1/01.08.2020г.                             

 

М. В. Цветкова

Ж.к. „Дружба“ бл.122, вх.“Г

ГР. ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Пл. “Възраждане“ №2

Невяна Илиева Иванчева

Зам. Кмет „ТР“

Г. И. Кирилова

С. И. Кирилов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

А. Б. Александров

Л. Г. Александров

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

К. М. Александров

Л. Б. Александрова

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Д. Ю. Обретенов

К. Й. Обретенова

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Ш. Ю. Д. Д. Салиев

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

К. Ц. Христов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

А. Г. Парашкевов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Р. Д. Петков

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

К. Ц. Христов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

В. Б. Георгиев

К. Н. Георгиева

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

К. А. Атанасов

В. А. Атанасова

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Ф. М. Ангелова

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

В. А. Илиева

Г. Й. Илиев

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Т. Т. Тонева

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Г. К. Костадинов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Г. И. Петров

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б

Ц. С. Стефанов

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

Б. В. Бонев

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

А. Б. Александров

 Л. Г. Александрова

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

М. В. Цветкова

К. В. Цветков

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

С. Д. Летов

Ул. „Босилеград“ №11, вх. Б, гараж

Неидентифициран

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

Неидентифициран

Ул. „Босилеград“ №9, вх. Б, гараж

Гр. Плевен

                              

               УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

             

            Във връзка със заявление с вх.№ ТСУ-94М-6741-1/15.07.2022 г. от М. В. Цветкова до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране от 29.07.2022г. на Гл. архитект за „Преустройство на таван в ателие за индивидуална творческа дейност“ в сграда  с идентификатор 56722.662.500.4, УПИ ІІ, кв.165 по плана на гр. Плевен. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

арх. Явор Йорданов:

За Главен архитект

/Съгл. Зап.№ 1/25.07.2022 г./

Файлове:

Скица СГКК.jpg Скица СГКК.jpg