СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94Е-3605-1 17.08.2023г.

287

СЪОБЩЕНИЕ

ТСУ-94Е-3605-1

17.08.2023г.

  

                                                                          ДО

А. М. ХРИСТОВ

Ул. „Драва“26

П. В. ТОТЕВА

Ул. „Драва“26

Д. Ц. ЧОРТАНОВ

Ул. „Драва“26

Д. К. БЕШЕВ

Ул. „Драва“26

А.Б. АНГЕЛОВА

Ул. „Драва“26

Г. Т. НИКОЛОВ

В. П. НИКОЛОВА

С. Г. НИКОЛОВ

Ул. „Драва“26

 

Във връзка със заявление вх.№ТСУ-94Е-3605-1/21.07.2023 г.  от Е. М. Михайлов е издадена виза за проектиране ,на основание чл.140, ал.2 от ЗУТ за „Пристройка към жилищна сграда, реконструкция на тавански помещения и покрив и плътна ограда“ в УПИ ІІІ 7898а кв.456 по плана на гр. Плевен.

 

                                                                                  С уважение :

                              Арх. Явор Йорданов

                              За ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА  ПЛЕВЕН

                  Съгласно Заповед №3/17.07.2023 г. на Гл. архитект на Община Плевен