СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-94Е-1297-1/30.03.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

261

ДО

П. Т. ПЕТКОВ

Т. П. ЦЕНКОВ

М. Н. ПЕТКОВА

Ул. ”Райко Жинзифов” №5

гр. Плевен

Х. Д. ВАСИЛЕВ

Ул. ”Вихрен” №17

гр. София

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Е-1297-1/24.03.2020 г.  до Община Плевен за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ С ОСТЪКЛЯВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ИЗТОЧНА ТЕРАСА, пета категория в УПИ ІІІ, кв. 347 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.659.741.1.1 с административен адрес: гр. Плевен, ул.”Райко Жинзифов” №5, ет.1, ап.1

и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във вр. чл.214 от ЗУТ Ви уведомявам, че  е  издадено  Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 50/25.03.2020 г. за горецитирания строеж.

                                                                                                                                      

С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен