СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7559-1/10.08.2023г.

169

СЪОБЩЕНИЕ

ТСУ-26-7559-1/10.08.2023г.

 

                                                                        ДО

                        „НИНОВ РЕНТ” ЕООД, предст. от

                        Е. Н. НИНОВ

УЛ. „БОЖУРИЦА”№11

Г. М. ДИМАНОВ

                        УЛ. „ВЕДРИНА”№12

С. П. ГЕЧЕВА

УЛ. „ВЕДРИНА”№12

Е. В. БЕНЕКОВА

А. П. НИКОЛОВ

УЛ. „ВЕДРИНА”№12

В. С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ВЕДРИНА”№12

К. В. ПЕЕВА

УЛ. „ВЕДРИНА”№12

П. К. РУСАНОВА

УЛ. „ВЕДРИНА”№12

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

                                                               

            Уважаеми  господа,

 

         Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 26-7559 -1/01.08.2023г. от        „Нинов Рент” ЕООД, представлявано от Е. Н. Нинов е  издадена виза за проектиране   на  Гл. архитект на Община Плевен  за  „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда от пицария в стоматологичен кабинет”  в ПИ с идентификатор 56722.665.56.1, кв.432а  по плана  на   гр. Плевен,  ул. „Ведрина ” №12, вх.А

 

                                       С уважение:

                                       арх. Явор Йорданов

                                       за Главен архитект - Община Плевен

                                       /съгласно заповед №3/17.07.2023г./