СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 772 / 22.04.2014г.

1751

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 772  / 22.04.2014г.

 

До  Николай Трифонов Тонев                         за Покана за доброволно изпълнение № 684/22.04.2014г.

До  „ Пиви компас „ АД                        за Покана за доброволно изпълнение № 685/22.04.2014г.

До  Тодор Иванов Иванов                     за Покана за доброволно изпълнение № 686/22.04.2014г.

До  „ Хайтекс Трейдинг „ ЕООД             за Покана за доброволно изпълнение № 687/22.04.2014г.

До  „ Хайтекс Трейдинг „ ЕООД              за Покана за доброволно изпълнение № 688/22.04.2014г.

До  „ Хайтекс Трейдинг „ ЕООД              за Покана за доброволно изпълнение № 689/22.04.2014г.

До  „ Хайтекс Трейдинг „ ЕООД              за Покана за доброволно изпълнение № 690/22.04.2014г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ  с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Грета Караиванова

Дата на поставяне:       22.04.2014 г.