СЪОБЩЕНИЕ Изх. № ТСУ-94Р-5140-2/09.01.2023г.

473

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № ТСУ-94Р-5140-2/09.01.2023г.

ДО

Р. Р. БОРИСОВА

ул. „3-ти март“

с. Опанец

общ. Плевен

Т. А. ДИНОВ

ул. „Г. М. Димитров”

гр. Плевен

Б. А. КОНОВА

Г. Й. КОНОВ

ул. „Г. М. Димитров”

гр. Плевен

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление с вх.  № ТСУ-94Р-5140-2/14.12.2022г. от Р. Р. Борисова за издаване на виза за проектиране, и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщавам, че е издадена скица с виза за проектиране на обект: „Преустройство на таванско помещение по чл.50, ал.1, т.“б“, гараж по чл.50, ал.1, т.“д“ и плътна ограда по чл.50, ал.1, т.“е“ в УПИ ІІІ-743, кв. 562 по плана на  гр. Плевен, имот с идентификатор 56722.656.207, с административен адрес ул. „Г. М. Димитров” №8, гр. Плевен.

 

                  С уважение,

                  арх. Светослав Митев:

                  главен архитект Община Плевен

 

 

 

 

Файлове:

Виза.jpg Виза.jpg