СЪОБЩЕНИЕ Изх. №ТСУ-94Г-462-5/22.08.2023г.

308

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. №ТСУ-94Г-462-5/22.08.2023г.

ДО

Г. Р. ПЕЙКОВ

ул. „Орлица” №13, вх.Б

гр. Плевен

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЙКОВ,

 

Във връзка със заявления с вх. №ТСУ-94Г-462-5/01.08.2023г. и /07.08.2023г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадена Заповед №РД-12-409/21.08.2023г. на основание чл.154, ал.5 и ал.6 от ЗУТ и  чл.62, ал.2 от АПК, за допълване  Разрешение за строеж №393/28.09.2022г. за строеж:

 

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

пета категория на основание чл.137, ал.1, т.5, буква „а“

код 100 съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях.

 

в УПИ VІ-511, кв. 541, по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.656.149

с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Орлица“ №18.

 

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

                       арх. Светослав Митев:

                       Главен архитект на Община Плевен