СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ ТСУ-26-7746-1/23.04.2024 г.

136

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ ТСУ-26-7746-1/23.04.2024 г.

ДО

Сдружение на собствениците:

„Гр.Плевен, ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ № 21“ –

Представлявано от Д. Т. Кермова

Д. К. Йотова

В. Й. Петкова

П. И. Петков

ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ № 21“

гр. Плевен

 

            Във връзка с постъпило заявление с вх.№ ТСУ - 26 -7746-1/17.04.2024 г. от Сдружение на собствениците: „Гр. Плевен, ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ № 21“ – Представлявано от Д. Т. Кермова

 

            Ви уведомявам, че е издадено: Разрешение за строеж № 112/22.04.2024г. на Сдружение на собствениците: „Гр.Плевен, ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ № 21“ – Представлявано от Д. Т. Кермова

          За обект: Осигуряване на достъпна жилищна среда в жилищна сграда с идентификатор 56722.663.112.1, находяща се в ПИ с идентификатор 56722.663.112, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

          с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Професор Христо Бръмбъров“ № 21 

          На основание чл.149, ал.1 от Закон за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/ дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд-Плевен съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

 

                                                             арх. Светослав Митев:

             Главен архитект-Община Плевен