Съобщаване на виза - ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г.

145

ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г.

Община Плевен

 

ДО

Г. Г. ЗАХАРИЕВ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА

СОБСТВЕНОСТ

УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” № 97

Със задължение да уведоми всички собственици  на

УЛ.„АСЕН ЗЛАТАРОВ”№97

ГР.ПЛЕВЕН

 

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

   Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94Н-4691-1/29.07.2019г. до Община Плевен за издаване на виза за „Проектиране на преустройство на 2 броя магазини в стоматологичен кабинет”, с идентификатор 56722.661.1239.5.8 УПИ VI-6804, кв. 93, гр. Плевен, Ви съобщавам, че е издадена виза за „Проектиране на преустройство на 2 броя магазини в стоматологичен кабинет” с идентификатор 56722.661.1239.5.8, УПИ VI-6804, кв.93,  с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Асен Златаров” № 97, ет.1.

 

                                                                  

 

                                                                                                                            С уважение,

                                          арх. Светослав Митев:

                                           Гл. архитект на Община Плевен