С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.

155

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.                                                                                          

                                                                      

                                                                                              ДО

Й. С. ДОБРЕВ

гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” 

Я. Й. Д. ГЕНОВА

гр. София, ул. „Рождество” 

С. Й. ДОБРЕВА

гр. София, ул. „Беловодски път” 

 

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Й-1072-1/23.08.2021г., Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж № 327 от 27.08.2021 г.  за обект:

 

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИИ КЪМ МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ И ТОПЛА КУХНЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТВЕНИ ЯСТИЯ

 - шеста категория

код 550   съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техн.инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

в УПИ ХІV-6337, кв. 192А по плана на гр.Плевен, с идентификатор 56722.660.1003.2.1

с административен адрес гр.Плевен,бул. „Христо Ботев” № 102                                                                                   

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд  - Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

арх. Мариана Исусова,

За Гл. архитект на Община Плевен

Съгласно Заповед №470/03.08.2021г.