С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94В-1121-1 12.08.2021г.

137

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ-94В-1121-1

12.08.2021г.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА

 ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.660.752

УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №6

ГР. ПЛЕВЕН

 

        

         Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94В-1121-1/26.07.2021г. до Община Плевен за издаване на скица-виза за проектиране, Ви съобщавам, че е издадена виза на „Допълващо застрояване - навес” за УПИ III-4881,  кв. 378 по плана на гр. Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Ангел Кънчев” № 6.  

                                                                 

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен