С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ – 94Б-2040-4 23.06.2021г.

50

ТСУ – 94Б-2040-4

23.06.2021г.        

 

ДО

ХР. ХР. ЧИНЧЕВ

Р. Х. ЧИНЧЕВА

УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ”

ГР.ПЛЕВЕН

 

          

        Във връзка с постъпило заявление  с вх. № ТСУ  - 94Б - 2040 - 4/11.06.2021г.  от     Б. С. Николов,  Ви  уведомявам, че е издадено разрешение за строеж №236/14.06.2021г.  на  името  на    Б. С. Николов     

 

       за строеж: „ГАРАЖ ЗА ДВА АВТОМОБИЛА”   в ПИ с идентификатор 56722.664.176,  УПИ І, кв. 269    по плана  на гр. Плевен .

 

       На основание чл. 149 , ал.1 от Закон  за устройство на територията  разрешението за строеж, може да бъде обжалвано  по законосъобразност в 14 / четиринадесет / дневен срок от настоящето съобщение  чрез Община Плевен  пред  Административен съд – Плевен, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

                                                           

                                                                                  С уважение:

                       арх. Светослав Митев :

                       главен архитект  на Община Плевен