С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94А-01-3/11.01.2022г.

206

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ-94А-01-3/11.01.2022г.

 

                            ДО                                  Д.СЛ. СИМЕОНОВ

Р. Т. СИМЕОНОВА

                                            Е.К. КОСТАДИНОВ

                                                  УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”№15

                                             ПЛ. ЦВ.ПАХАРСКИ

                                   УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”№15

                                   О. Д. СТАНЕВ

                                   УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”№15

                                   А. Р.БУНЕВ

                                   Д. Г. БУНЕВА

                                   УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”№15

                                   ГР. ПЛЕВЕН

 

            Уважаеми  господа,

 

         Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 94А -01 -3/14.12.2021г. от    А. И. Първанов и К. И. Йорданова   е  издадена виза за проектиране   на  Гл. архитект на Община Плевен  за  „Преустройство на част от съществуваща сграда и обособяване на нови избени помещения”  в ПИ с идентификатор 56722.665.76,  кв.433  по плана на гр. Плевен, ул. „Страхил войвода”№15.

 

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:

Главен архитект-Община Плевен

 

 

Файлове:

Скица - СГКК.jpg Скица - СГКК.jpg