С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-26-7013-1/21.09.2021Г.

56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ-26-7013-1/21.09.2021Г.                              

 

                                                                       ДО

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ

811.1.11,811.1.35,811.1.36,811.1.38,

811.1.39,811.1.40,811.1.42,811.1.44,

811,.1.45,811.1.52,

Гр.Плевен

 

  

         Уважаеми дами и господа,

 

Съобщавам Ви , че във връзка със заявление вх.№ТСУ 26-7013-1/21.09.2021 г. от  „АИППИДП-Д-р Давидова“ЕООД е издадена виза за проектиране на основание чл.140,ал.3 от ЗУТ на Гл.архитект на Община Плевен за  „Преустройство на СОС с идент.659.811.1.32 и идент.659.811.1.33 в Дентална клиника“ в ПИ 56722.659.811 , в УПИ ІV 4961 ,кв.377  по плана на гр.Плевен.

                                                                                   

 

С уважение:

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен