Приемане на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1927

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПЛЕВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От проф. д-р Димитър Стойков, дмн – Кмет на Община Плевен

ОТНОСНО: Приемане на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се уреждат обществените отношения, свързани с управлението и екологичното третиране на отпадъците. Разпоредбата на чл. 22 предвижда, че Общинският съвет следва да приеме ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН. Към настоящия момент действа съвместна програма на Община Плевен и “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за разделно събиране в гр. Плевен В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на вашето внимание проект за ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

Причини, налагащи приемането на нова Наредба.

Действащата законодателна уредба – Закона за управление на отпадъците, която изисква приемането от Общински съвет на нова ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

Целите, които се поставят с новата Наредба са уреждането на реда и условията за управлението и екологичното третиране на отпадъците чрез разделното им събиране в Община Плевен.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН е свързано с изграждането на регионалната система за управление на отпадъците за регион Плевен, финансирана от Оперативна програма “Околна среда” и сключване на договор с организации за оползотворяване на отпадъци, които да поемат финансирането и за изпълнение на дейностите да не се използват допълнителни средства от Бюджета на Община Плевен.

Очаквани резултати.

Очакваните резултати след приемане на новата ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН:

1. Въвеждане на съвременни методи за управление на отпадъците;

2. Намаляване количествата на отпадъците, които се депонират;

3. Създават се условия за повторно използване на суровини;

4. Благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда;

5. Подобряване на чистотата в населените места в Община Плевен.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за нова ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН е в съответствие с правото на Европейския съюз и е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за управление на отпадъците) в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Плевен да приеме следното

РЕШЕНИЕ:1. Приема ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

2. Програмата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и на интернет страницата на Община Плевен.

Забележка: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Плевен, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН, на e-mail: или в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 4. Телефон за контакти: 064 822 414.