Прекратяване наемното правоотношение между ОП^Жилфонд" Плевен и Жулиен Тодоров Тодоров за ползваното от него общинско жилище, находя що се в гр. Плевен. ул."Вардар''№ Зв,

180

Файлове:

CCF07032017_00000.pdf CCF07032017_00000.pdf