Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИ В УПИ XIV, КВ.575 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-5583-1/04.03.2020 Г.

80

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-5583-1/12.02.2020г,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИ В КВ. 622 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-1497-3/04.03.2020 Г.

57

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-1497-3/14.02.2020…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-200-1/02.03.2020 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-200-1 гр. Плевен 02.03.2020 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-93/26.02.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за застрояване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-201-1/02.03.2020 г.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-201-1 гр. Плевен 02.03.2020 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-94/26.02.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-94П-7635-1/02.03.20г.

111

                                                                                                                                                                           …