Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ– 30-1445-1 гр. Плевен, 12.10.2023 г.

137

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ– 30-1445-1 гр. Плевен, 12.10.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП ПЛЕВЕН –ТСУ-92-4024-1/12.10.2023 г.

130

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1444-1 Гр. Плевен, 12.10.2023г.

130

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1444-1 Гр. Плевен, 12.10.2023г.                                                                                                                                                                           …

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Е-4988-1/11.10.2023 г.

131

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Е-4988-1/11.10.2023 г.                                                                                                                              …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1442-1/09.10.2023 г.

141

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1442-1 гр. Плевен 09.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-512/06.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1441-1 гр. Плевен, 09.10.2023год.

143

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1441-1 гр. Плевен, 09.10.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 511 от 06.10.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОТГОВОР ЖС-94-8706-1/09.10.2023г.

122

ОТГОВОР ЖС-94-8706-1/09.10.2023г.                                                                  …

ЗАПОВЕД № РД 12-505 гр. Плевен 04.10.2023г. за отмяна

173

ЗАПОВЕД № РД 12-505 гр. Плевен 04.10.2023г. Във връзка с постъпила възражение с вх. № TСУ-94А-8590-2/18.09.2023 год. от Живущите в ПИ 56722.664.108, попадащ в УПИ I в кв. 186 по плана на гр. Плевен, адрес: ул. “Сан Стефано“ №13, срещу Заповед № РД-12-176/11.04.2023…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП ПЛЕВЕН –ТСУ-92-4024-1/04.10.2023 г.

134

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически…