Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-47-1/17.07.2019 г.

89

До Р. В. Върбанов Бул. „Христо Ботев” гр. Плевен О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-47-1 гр. Плевен 17.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 288 от 16.07.2019год.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-64-1/25.07.2019 г.

86

ДО Р.Д. ПАШЕВ ГР. СОФИЯ, УЛ. „СТРАНДЖА” Е.П.ДОЧЕВА ГР. СОФИЯ,Ж.К. „ЛЕВСКИ” Д.АТ. ЦОНКОВСКА СОФИЯ,УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” И.АТ. ЦОНКОВСКИ ГР. СОФИЯ, ЖК „БАНИШОРА” О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 64 -1 гр. Плевен …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-84-1/23.08.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-84-1 гр. Плевен 23.08.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-352/21.08.2019…

Съобщение за искане за ОВОС

96

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-63-1/25.07.2019 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-63-1 гр. Плевен  25.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С –30-40-1 / 15 .07. 2019 г.

95

С. К. Станева Ул. „Дойран”154 Н. С.Ковачев Ул. „Г.Кочев”5 П. И. Георгиева Ул. „Сан Стефано”68 Й. З. Христов Ж.к. „Дружба”бл.318 вх.Б В. М.Христова Ж.к. „Дружба”бл.112 вх.А Гр.Плевен М. Ив.Богдова-Панайотова Ул.…

Обява за обществено обсъждане на ПУП - ПРЗ за ул."Столетов"

117

На вниманието на заинтересованите лица и  собствениците на поземлените имоти в УПИ I кв.428 гр.Плевен, във връзка с  ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НОВООБРАЗУВАН УПИ ІV-666.1106,…