Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-208-1 / 05.03.20г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е      № ТСУ-30-208-1     гр. Плевен , 05.03.2020г.                Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-202-1/04.03.2020 г.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-202-1 гр. Плевен  04.03.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-105/02.03.2020 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № РД-12-106 / 02.03.20г.

102

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-203-1   гр. Плевен,     04  .03.2020 г.                 Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-205-1 / 04.03.20г.

98

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-205-1   гр. Плевен,  04  .03.2020 г.                 Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава,…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ И РУП КВ. 396 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94Н-6113-1/04.03.2020 Г.

99

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми госпожи и господа,   На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ В М. СТРАЖА ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94Я-473-1/04.03.2020 Г.

96

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-94Я-473-1/24.01.2020г, имайки предвид, че искането…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ В М. ТЕКИЙСКИ ОРМАН ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94Б-148-1/04.03.2020 Г.

88

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-94Б-148-1/28.01.2020г, имайки предвид, че искането…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ В М. ВИТСКА ЯЛИЯ ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-26-6268-4/04.03.2020 Г.

88

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление вх. №ТСУ-26-6268-4/05.02.2020г, имайки предвид, че искането…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ ЗА УПИ XXXI, КВ. 603 ГР. ПЛЕВЕН - ТСУ-94М-202-1/04.03.2020 Г.

88

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета на Община Плевен и заявление…