Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10113-1/05.04.2019 г.

105

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-92-10113 -1 гр. Плевен 05.04.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 158 от 03.04.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10108-1/02.04.2019 г.

105

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10108-1   гр. Плевен 02.04.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–147/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10109-1/02.04.2019 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92-10109-1 гр. Плевен 02.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–144/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10036-1/07.02.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10036-1 гр. Плевен  07.02.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10105-1/02.04.2019 г.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10105-1 гр. Плевен 02.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-141/29.03.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10110-1/03.04.2019 г.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 92- 10110-1/03.04.2019 г.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-146/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10107-1/02.04.2019 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10107-1 гр. Плевен 02.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-143/29.03.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10106-1/02.04.2019 г.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 10106-1 гр. Плевен 02.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-140/29.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10103-1/02.04.2019 г.

99

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-92-10103-1 гр. Плевен  02.04.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 142 от 29.03.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

Съобщение за искане за ОВОС

76

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10101-1/29.03.2019 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10101-1 гр. Плевен  29.03.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Съобщение за искане за ОВОС

77

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…