Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9303-1/25.08.2017г.

91

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9303-1 гр. Плевен, 25.08.2017г.             Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-351/25.08.2017 г. на Зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9300-1/25.08.2017г.

80

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9300-1 гр. Плевен, 25.08.2017 г.         Община Плевен, на основание § 8, ал. 4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-343/24.08.2017 г. на Зам. кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9301-1/25.08.2017г.

78

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9301-1 гр. Плевен, 25.08.2017г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-349/25.08.2017 г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за застрояване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС- 92-9298-1 / гр. Плевен, 25.08.2017г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУиС- 92-9298-1 гр. Плевен,  25.08.2017г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-348/ 25.08.2017 г. на Зам. Кмета на…

Извадка от Неофициален раздел бр.69 от 25.08.2017 г. на ДВ

68

ЗАПОВЕД № РД-16-13 от 1 август 2017 г.   На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9297-1/25.08.2017

59

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9297-1 гр. Плевен, 25.08.2017 г. Община Плевен, на основание § 8, ал. 4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-342/24.08.2017 г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

Извадка от Неофициален раздел бр.68 от 22.08.2017 г. на ДВ

66

ЗАПОВЕД № РД-16-6 от 20 юли 2017 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово,…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ И С-92-9291-1/18.08.2017Г.

93

  ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С -92-9291-1 гр. Плевен, 18.08.2017 г.             Община Плевен, на основание чл. 61, ал.1 АПК, във връзка с § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането…

ТСУиС-92-9267-1/04.08.2017г

91

        О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУиС – 92-9267-1/04.08.2017г.                   гр. Плевен,    Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…