Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ до собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433

2148

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост,    УВЕДОМЯВАМ   собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433 по кадастралната карта на гр.Плевен, попадащ в реализацията на обект:…

Доклад за оценка на въздействието за „Изграждане на газопровод „Южен поток”

2156

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.17, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до становището…