Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-6895-1 гр.Плевен 05.09.2013г.

1997

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 6895-1 гр. Плевен  05.09.  2013 г.            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

Обявление ТСУ и С-26-745-5/ 04.09.2013г

2266

Обявление ТСУ и С-26-745-5/ 04.09.2013г.   ДО ГЮЛЧЕН АХМЕДОВА МАНЯФОВА-ДИРЕКТОР „ГБС ПЛЕВЕН” АД УЛ. „МУСАЛА” 5 ЕТ.4 ОФИС1 ГР.  ПЛЕВЕН ИВАЙЛО ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ УЛ. „ЧАМКОРИЯ” 5 ЕТ.7 ГР. СОФИЯ „ДЖИ ЕС ИНВЕСТ”  ЕООД Ж.К. „СТОРГОЗИЯ”…

Протокол от комисия за одобряване на еднократни помощи

2120

Препис-извлечение П Р О Т О К О Л Днес, 26. 08.2013г. от 16.30 часа в работен кабинет №60 на община Плевен, комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорство, за годишни стипендии и  еднократни…

Обявление №ТСУ и С-92-6872-1/16.08.2013г.

1950

Обявление №ТСУ и С-92-6872-1/16.08.2013г.   ДО Стелияна Георгиева Беловска ул. „Гренадерска” №34, ет2, ап.4 гр. Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

Съобщение искане ОВОС - с възложител: ЕТ „Милица Лазарова - 90”

2115

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Издадено Разрешение № 350/09.08.2013 г. на на „Енерджи 2012” ЕООД, гр. София

2097

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.41, т.1 от Закона за подземните богатства (Обн. - ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г), Община Плевен съобщава, че е издадено Разрешение № 350/09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни…