Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92- 7365-1 гр. Плевен 13.05.2014г.

1791

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ Т СУ и С- 92- 7365-1гр. Плевен   13 .05. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –580 от  12.05.2014 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен 08.05.2014г.

1741

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-7350-1 гр. Плевен  08.05.2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –574 от  30.04.2014 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7351-1 гр. Плевен 08.05. 2014г.

1745

ОБЯВЛЕНИЕ№ Т СУ и С- 92-7351-1гр. Плевен 08.05. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –573 от  30.04.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за…

Обявление №ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.

1660

обявление №ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.   ДО Петя Димитрова Лазарова ул. „ Георги Киров” №21 с. Гривица Община Плевен            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7344-1 гр. Плевен 07.05. 2014г.

1741

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7344-1 гр. Плевен 07.05. 2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –566 от  29.04.2014 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за застрояване…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 772 / 22.04.2014г.

1746

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 772  / 22.04.2014г.   До  Николай Трифонов Тонев                         за Покана за доброволно изпълнение №…

Обявление №ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г.

1760

обявление №ТСУ и С-92-7289-1/28.03.2014г. ДО Павел Панайотов Гетов ул. „ Стоян Заимов” №11-5-9 гр. София          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г.

1780

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-477/09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен   План за регулация…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Експлоатация и поддържане на язовир в изправно техническо състояние и извършване на дейности по риборазвъждане, отглеждане, улов на сладководни риби (сом; толстолоб; шаран; и бял амур), отдих и спортен риболов”

1777

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7310-1 гр. Плевен 11.04.2014г.

1744

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7310-1 гр. Плевен  11.04.2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-476 от  09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Частично изменение…